Етап 1: Основа


  • Мерки за безопасност
  • Правилно позициониране на оръжието и прилежащото оборудване
  • Изграждане на удобна позиция за стрелба
  • Структуриране на хват и мерна линия
  • Правилно използване на мерните прибори на различни дистанции
  • Техники за боравене със спусъка
  • Прицелна стрелба

MONOCEROS

Етап 2